Porters fem krafter

Porters fem krafter är en metod utvecklad av Michael Porter som en analys av branschstrukturer. Han menar att det finns fem krafter som klarlägger konkurrensen i vilken bransch som helst.

porters five forces

1.Köpkraft: mäts i den relativa storleken av kunderna, deras koncentration, vilken information de har om konkurrenterna, vilka volymer de köper, bakåtkompatibilitet och switch kostnader som är kostnader för att gå över till en annan produkt. Graden av differentiering spelar också roll. Ju större köpkraft, desto svagare är företaget gentemot kunden. Om kunderna är stora företag i koncentrerade industrier, och köper stora volymer med god prisinformation om en relativt odifferentierad produkt med låg switch kostnad så är kunderna i en stark position och kan hålla priserna nere.

2.Leverantörernas kraft: bestäms av den relativa storleken företag och andra faktorer nyss nämnda. Om leverantörerna är stora företag i koncentrerade industrurier, med väl differentierade produkter som är relativt viktigt för det lilla företaget som köper dem, är dessa småföretag i en svag position gentemot leverantörerna och har svårt att pressa priserna.

3.Hot från nya aktörer: barriärer för att ta sig in på en ny marknad kan hålla potentiella konkurrenter utanför marknaden. Barriärer kan uppstå genom patent och rättigheter, skalekonomier, produktskillnader, varumärke, tillgång till distribution, politik, switch kostnader, kapitalkostnader osv. Ju större det möjliga hotet är, desto svårare är det för det lilla företaget att bibehålla goda marginaler och kontroll över priset.

4.Hot från substitut: riktar sig mot den relativs pris prestandan, switch kostnader och sannolikheten att kunden ska ändra sig t ex pga ändrade trender och mode. Ju större hot från substitut desto svårare är det att ta ut ett högt pris. Ett litet företag som säljer en litet differentierad produkt i en priskänslig och trendmedveten marknad har svårt att ta ut ett högt pris.

5.Konkurrens på marknaden: beror på antal, storlek, koncentration, nymodighet, tillväxt och därmed sin attraktivitet i form av vinst och värde tillsammans. Viktigt är graden av produktdifferentiering, varumärkets identitet och switch kostnader. Ju högre konkurrens desto svårare är det att ta bra betalt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *