Utmaningar med organisatorisk tillväxt

Efter en företagsstart står entreprenören inför 4 nya utmaningar när företaget ska växa vidare. Entreprenörer som klarar sig igenom dessa 4 faser har enligt forskning följande egenskaper:
-De är välutbildade
-De startar verksamheten av positiva skäl
-De kommer från ledarpositioner i väletablerade företag
-De är öppna för att dela ägarskapet med key managers

En modell som fått stå som exempel för dessa fyra utmaningar är Greiner´s modell över organisatorisk tillväxt.

greiners modell organisatorisk tillväxt

Fas 1: Tillväxt sker genom kreativitet. Att söka efter nya möjligheter och utveckla innovativa metoder till dessa leder efter ett tag till en ledarskapskris. Personal, finansiärer och även kunder får svårare att förstå verksamhetens fokus – vart den är på väg och vad som säljs – och tillgångar blir alltför utspridda för att vara effektiva för enskilda kommersiella möjligheter.

Fas 2: Tillväxt sker genom att effektivt ledarskap fungerar. Entreprenören måste övergå till att bli en ledare och styra verksamheten i den riktning som behövs. Entreprenörer har dock ett stort kontrollbehov och har svårt att delegera ansvar till ett management team. Lösningen här är att kunna komponera ihop ett effektivt ledarteam och sedan delegera ansvaret till dem.

Fas 3: Tillväxt i denna fas uppkommer av att ett management team finns på plats och effektiv delegering sker. Verksamheten är inte längre ett en-mans-band. Ändå finns det en risk att delegering leder till att entreprenören avsäger sig ansvaret totalt och medans företaget växer förloras kontrollen mer och mer. Entreprenörer är kända för att inte vara  intresserade i detaljer av att kontrollera verksamheten.

Fas 4: Tillväxt genom effektiv koordinering av ledarteamet och dess arbetskraft är lösningen i denna kris. Kontroll finns på plats och fungerar effektivt. Den här fasen brukar ha liknande karaktär som ägarledda företag för att det finns klara procedurer och policys för att göra saker. Faran här ligger i att den entreprenöriella drivkraften går förlorad och nästa kris som kan stå för dörren är byråkrati. Denna kris kan övervinnas genom samarbete – att få människor att arbeta mot ett gemensamt mål hellre än att låta sig styras av en regelbok. Med andra ord, skapa en kreativ företagskultur!

Entreprenören måste alltså utvecklas till en ledare, sätta upp ett effektivt management team och arbeta sida vid sida med dem. Parallellt med organiations-strukturen måste en kreativ kultur uppstå i företaget, alltså:
-Ledarskap
-Team-work
-Organisations-struktur
-Kultur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *