Holding bolag


Ett holding bolag äger aktier i ett eller flera dotterbolag med syftet att ha kontroll och väsentligt inflytande på andra bolags förvaltning. Även om den primära funktionen för ett holding bolag är att äga aktier i andra bolag kan också holding bolag ha egen verksamhet.

Ett holding bolag avses ofta vara ett permanent moderbolag i en koncern och äga dotterbolag inom samma eller närliggande branscher.

Ett investment bolag är snarlikt men med avseende att finansiellt förvalta samt köpa och sälja andra bolag.

Holdingbolag används främt i skattebesparande syfte genom moderbolag offshore. En av de populäraste bolagskonstruktionerna är att genom ett holdingbolag i Luxemburg kontrollera dotterbolag med verksamheter i Sverige.

Fördelarna med en sådan bolagskonstruktion är att kapital kan slussas vidare in i andra investeringar eller till bankkonton utomlands, utan att beskattas. Luxemburg är ett av de länder där varken utdelning eller kapitalvinst beskattas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *